Podział działki polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. Jest to postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rozpoczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela działki lub z urzędu.
Procedura podziału działki nie zawsze jest jednakowa, poniżej przedstawiono najczęściej występujące przypadki:


Podział działki na terenie objętym planem miejscowym (MPZP)
Wymagane jest zachowanie zgodność projektowanego podziału z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (najczęściej odnośnie powierzchni i wymiarów nowych działek).

Podział na terenie nieobjętym planem miejscowym (brak MPZP)
W przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość znajduje się na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia planu, podziału działki można dokonać, gdy nie jest sprzeczny z przepisami innymi niż Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). W tym przypadku należy wystąpić o wydanie WZiZT na podział działki.

Podział nieruchomości zabudowanej budynkiem (podział budynku)
Jeżeli przedmiotem podziału jest działka zabudowana, a proponowana linia podziałowa przebiega przez budynek, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn (ściany oddzielenia przeciwpożarowego, usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu). W budynkach, w których nie ma takich ścian, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części.

Podział nieruchomości rolnej lub leśnej (podział rolny)
Wydzielane działki nie mogą mieć powierzchni mniejszej od 0,3000 ha za wyjątkiem wydzielenia drogi wewnętrznej oraz wydzielenia działek do powiększenia nieruchomości sąsiedniej lub regulacji granic nieruchomości sąsiadujących.

Podział działki niezależnie od ustaleń planu miejscowego
- zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków
- wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
- wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa
- realizacja roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów u.g.n. lub z odrębnych ustaw
- realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych
- wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
- wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
- wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
- wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych.

Procedura podziału w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jeżeli wniosek o podział nieruchomości został złożony po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu to postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się obligatoryjnie do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, do dalszego rozpatrywania wniosku stosuje się procedurę przewidzianą dla podziału nieruchomości położonych na terenach nieobjętych planem zagospodarowania. Jeśli plan zostanie w tym czasie przyjęty, postępowanie w dalszym ciągu prowadzi się na zasadach przewidzianych dla obszarów objętych takim planem.

Akty prawne:
- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

zlecenie wykonania podziału działki:
Geodezja Kraków, małopolska - telefon 500 69 63 63